กิจกรรมสันทนาการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 18 March 2010 10:09

นันทนาการ (Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์
สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามัญของนันทนาการ

ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ
  1. ไม่เป็นงานอาชีพ
  2. ไม่เป็นอบายมุข
  3. ไม่มีผลตอบแทน
  4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ของการทำกิจกรรมนันทนาการคือ
1. ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองบุคคลอื่นสังคมและประเทศชาติ
2. ช่วยให้คนได้มีโอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติภารกิจประจำวัน
3. ช่วยให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมีสุขภาพจิตดีผ่อนคลายความวิตกกังวลในปัญหาชีวิต
ประจำวัน
4. ช่วยให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่นๆ
ในสังคมได้ดี
5. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความประพฤติของบุคคลในสังคมเนื่องจากการไม่รู้จักใช้
เวลาว่างในทางที่ถูกต้อง
6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขใจ ความพอใจในชีวิตและสังคมยิ่งขึ้น
7. ช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
8. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคคลในครอบครัวและสังคม
9. ช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและคุณธรรมในสังคมจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การตัดสินใจเลือกนันทนาการประเภทใดขึ้นอยู่กับความชอบความสนใจเฉพาะบุคคลนันทนาการมีหลายประเภท ได้แก่
1. ประเภทการฝีมือ และศิลปหัตถกรรม
2. ประเภทเกมส์ กีฬา กรีฑา
3. ประเภทดนตรี และร้องเพลง
4. ประเภทการเต้นรำ
5. ประเภทงานอดิเรก
6. ประเภทกิจกรรมทางสังคม
7. ประเภทละครภาพยนตร์
8. ประเภทการอ่าน พูดเขียนและทางวรรณกรรม
9. ประเภทนอกสถานที่
10. ประเภทกิจกรรมพิเศษ
11. ประเภทอาสาสมัคร

 

Last Updated ( Thursday, 18 March 2010 10:42 )
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.